Działalność nierejestrowana – na czym polega?

Zgodnie z ustawą o prawie przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, działalność nierejestrowana to taka:

 • której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia,
 • której właściciel nie wykonywał działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Należy mieć na uwadze, działalność nierejestrowana nie może mieć zastosowania kiedy jest wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej. Z takiego rozwiązania nie mogą skorzystać także działalności, której typ wymaga koncesji, licencji lub pozwolenia.

Jeśli w czasie prowadzenia nierejestrowanej działalności wykonawca dokona wpisu do rejestru CEIDG, staje się ona automatycznie działalnością gospodarczą. Następuje to z dniem, który określony jest we wniosku.

Składki ZUS

Jednym z walorów prowadzenia tego rodzaju działalności jest brak konieczności odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS. Tyczy się to zarówno zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych. Osoba korzystająca z nierejestrowanej działalności nie ma obowiązku składania deklaracji ZUS ani rejestrowania się do ubezpieczenia.

Podatek dochodowy

Jednocześnie należy pamiętać, że takie działanie nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego wynikającego z tytułu osiągniętych dochodów. Przychody z tego tytułu nie są bowiem zwolnione od podatku.

Jednak prowadzący nie jest zmuszony do odprowadzania okresowych zaliczek na podatek dochodowy.

Wszystkie przychody oraz koszty, podatnik zobowiązany jest wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36, pod punktem 9, który brzmi: „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Przychody, które zostaną wykazane w tym miejscu podlegają opodatkowaniu w wysokości 17% lub 23%.

Dokumenty sprzedaży

Gdy prowadzący nierejestrowaną działalność korzysta ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, sprzedaż na rzecz osób prywatnych może być ujmowana w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

W przypadku kiedy współpraca dotyczy firma, sprzedaż należy udokumentować fakturą:

 • bez VAT w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT
 • fakturą VAT w przypadku podatników VAT

Natomiast gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedający ma obowiązek wystawić imienną fakturę, jedynie na wyraźną prośbę kupującego.

Jak poprawnie wystawić fakturę bez VAT?

Na fakturze bez VAT powinny znajdować się dane takie jak:

 1. Data wystawienia/sprzedaży.
 2. Numer zgodny ze stosowaną numeracją.
 3. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów/usług wraz z  adresem.
 4. Nazwa (rodzaj) towaru lub świadczonej usługi.
 5. Ilość nabytych towarów lub zakres wykonanych usług.
 6. Cena jednostkowa danego towaru lub usługi.
 7. Łączna kwota należna.

Osoba prowadząca nierejestrowaną działalność powinna dokumentować sprzedaż w uproszczonym rejestrze sprzedaży, o czym mówi art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Powinien on zawierać:

 1. Liczbę porządkową.
 2. Datę sprzedaży.
 3. Nadany numer dokumentu sprzedaży.
 4. Wartość sprzedaży.
 5. Narastająco – wartość sprzedaży.

—-

Marek Matuszek – 4profit.com.pl – księgowość Bielsko Biała 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *